صبح زیباتون بخیر | آبشار نیاگارا

امروز روزدیگریست
پس تو هم آدم نویی شو
ازگذشته رهاهرچه بوده
ازآینده جداهرچه که خواهدشد
امروز رازندگی کن
همان کسی باش که یک عمرآرزوی بودنش رادر سرداشتی
صبح بخیر

پربازدیدترین گیف ها