چگونه کاهور را تازه نگهداری کنیم ؟

اگه  شسته نباشه فقط یه دستمال کاغذی بالای کاسه بذارین اینجوری تا یه هفته سالمه
اگه شستین خوب خشک کنین  بعد هم ته هم سر کاسه دستمال کاغذی بذارین .تو مدت کمتر از یه هفته مصرف کنین

پربازدیدترین گیف ها