فیلم مسجد و مدرسه آقابزرگ کاشان

مسجد و مدرسه آقابزرگ کاشان مجموعه نفیسی از عناصر معماری و تزییناتی و ترکیبی از این حجم‌ها و اندام‌های متناسب به هم تنیده، شامل سردر و هشتی ورودی، صحن مرکزی، مقصوره و شبستان‌ها می باشد.

این بنا ارزشمند در تاریخ 11آذر ماه1330به شماره 382 به ثبت رسیده است.

دسته بندی: گردشگری

پربازدیدترین گیف ها