دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت   دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

دسته بندی: کودک متحرک
کلمات کلیدی: شعرمتنیمتن نوشته

پربازدیدترین گیف ها