طنز مدیریت بحران، اونم از نوع ایرانیش:))
طنز مدیریت بحران، اونم از نوع ایرانیش:))
وقتی نخواد گل بشه نمیشه !
وقتی نخواد گل بشه نمیشه !
امریکن اسنایپر رو دیدین؟ این اصغرشونه.. :))
امریکن اسنایپر رو دیدین؟ این اصغرشونه.. :))
چگونه سیاهی یا تیرگی زیر بغل ، زانو و آرنج رو رفع کنیم ؟
چگونه سیاهی یا تیرگی زیر بغل ، زانو و آرنج رو رفع کنیم ؟