سید علی خامنه ای
سید علی خامنه ای
تعجب ، ترس و گریه کردن و خنده بچه بامزه
تعجب ، ترس و گریه کردن و خنده بچه بامزه
خوشحالی و بوس فرستادن جواد خیابانی
خوشحالی و بوس فرستادن جواد خیابانی
عهد بستن عاشقانه
عهد بستن عاشقانه