طرز تهیه زیتون پرورده شمالی در منزل
طرز تهیه زیتون پرورده شمالی در منزل
حاجی جان دیگه سنی از شما گذشته !!
حاجی جان دیگه سنی از شما گذشته !!
نتیجه شوخی کردن با بزرگ تر از خودت !
نتیجه شوخی کردن با بزرگ تر از خودت !
ترفند دوختن پارگی لباس از رو ،  بدون اینکه آثار دوخت و دوز به جا بمونه
ترفند دوختن پارگی لباس از رو ، بدون اینکه آثار دوخت و دوز به جا بمونه